Velferd spesialist er et komplett fagsystem for institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Fagsystemet brukes av ledende institusjoner med poliklinikk, dag- og døgnbehandling.

Fagsystemet fungerer som elektronisk pasientjournal (EPJ), og er et godt verktøy i det daglige arbeidet med pasienter. Det følger med modul for rapportering av data til Norsk pasientregister (NPR), SSB og for de som har poliklinikk er det egen modul for å sende oppgjørskrav elektronisk til HELFO. 

E-meldinger
E-meldinger er en elektronisk postkasse med all elektronisk kommunikasjon inn og ut av virksomheten. I denne modulen vil du finne labsvar, henvisninger, epikriser, TOFIMM og applikasjonskvitteringer.

Elektronisk meldingsutveksling krever en EDI-leverandør (Electronic Documenta Interchange) og oppkobling mot Norsk helsenett (NHN). EDI-leverandøren pakker og krypterer meldingene før de sendes over NHN.

FBV
Leverandører av fritt behandlingsvalg (FBV) skal utarbeide oppgjørskrav. Disse skal sendeselektronisk til Helfo over Norsk Helsenett, som mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav. Modul for FBV kvalitetssikrer registrering og korrekt sending av oppgjørskrav.

Labsvar
Labsvarmodulen er gjør elektronisk mottak av laboratoriesvar. Med denne modulen får du raskt og enkelt tilgang til svar på prøvene som er sendt for analyse hos et laboratorium. Med denne

modulen får du også egne utlistinger i programmet hvor du enkelt holder oversikt over en pasients Labsvar, eller alle innkommende Labsvar i en utlisting.

Checkware
CheckWare leverer en komplett digital plattform for innsamling og rapportering av måleresultater via over 1.100 oppdaterte og kvalitetssikrede kartleggingsverktøy, psykometriske tester og intervjuskjema som kan brukes til utreding, oppfølging og måling av pasientenes opplevde behandlingsutfall (PROM).

LAR
Denne modulen er spesielt tilrettelagt for arbeid med legemiddelassistert rehabilitering. I denne modulen får man en oversikt over ordinasjon av medikamenter, gjeldende avtaler og oppfølging av gjeldende avtaler.

LAR-skjema
Lar skjema er Statusskjema for pasienter som får legemiddelassistert rehabilitering. Data skal rapporteres sentralt en gang pr år, og kan hentes ut til egne statistikker.

NPR
Registrering og rapportering av data til Norsk pasientregister (NPR) er obligatorisk innen
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Tilleggsmodulen NPR gjør det mulig å kjøre ut informasjon til Norsk pasientregister i XML-format. Grunnlaget for informasjonen som blir kjørt ut i meldingene hentes automatisk inn fra fagsystemet. Hoveddokumentene for alle som rapporterer data til NPR på pasienter innen TSB er veileder IS-1787 og rundskriv IS-2331. I tillegg er det prioriteringsveileder for alle som er vurderingsenheter.

Forskrivningsmodul
Forskrivningsmodulen gir mulighet for å ordinere nye legemidler, gjøre oppslag i pasientens legemidler i bruk, samt oppslag og registrering av CAVE. I tillegg så vil du som fagperson kunne registrere hvilke medisiner som er gitt eller ikke på en bestemt dag, og registrere målinger som for eksempel puls og blodtrykk.

Feltpleie
Modulen har en strukturert registrering av konsultasjoner knyttet til en vakt, og du kan hente ut rapporter og statistikk på alle registreringer. I vaktrapporten får du oversikt over hvem som har vært på vakt. Det genereres automatisk journalnotat basert på registreringene på en konsultasjon.
Du kan registrere konsultasjoner på navngitte og ikke navngitte klienter og tilpasse journalnotat- og tiltaksfanen i fagsystemet til eget behov.

Oppgjør
Alle polikliniske virksomheter innen psykisk helsevern og TSB, som i dag omfattes av poliklinikkforskriften (og utløser takstrefusjoner) i spesialisthelsetjenesten inngå i finaniseringsordningen Innsatsstyrt finansiering. (ISF). Behandlerkravmeldingen (BKM) benyttes til å fremsette refusjonskrav og innrapportere egenandeler overfor Helfo.

Tvang
Registreringen for tvang er utarbeidet for å ivareta kravene for dokumentasjonsplikt tilknyttet bruk av tvang.

For deg som er miljøterapeut

Som miljøterpaeut trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet med en pasient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd spesialist.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Se alle aktive mål og tiltak på pasienter
 • Enkel føring av journal på pasient
 • Sikker sending av beskjeder til andre fagpersoner ved institusjonen

For deg som er behandler

Som behandler trenger du rask oversikt over dine pasienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd spesialist.

 • Full oversikt over mål og tiltak på klient, med egen registrering av evaulering
 • Kartlegging av pasienter i henhold til krav fra NPR
 • Få oversikt over alle du har ansvaret for og de som er søkt inn
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig

For deg som er merkantil

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved institusjonen, samtidig som du har muligheten til å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Du har ansvaret for rapporteringen til NPR og helseforetakene. Driver dere poliklinikk trenger du også et verktøy for rapportering av oppgjørskrav til HELFO. Alt dette får du i Velferd spesialist.

 • Full oversikt over inn og utgående brev i egen postjournal
 • Skann inn dokumenter rett på pasient
 • Rapporter hjelper deg med kvalitetssikringen av data før rapportering
 • Elektronisk rapportering til Norsk pasientregister (NPR) og HELFO
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak

For deg som er leder

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Hent enkelt ut tall og oversikter ned på den enkelte avdeling og fagperson
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Tilgangskontrollen sørger for at fagpersonene kun får tilgang til pasienter de jobber med
 • Kvalitetssikring av data ved hjelp av rapporter og statistikk
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Facebook
LinkedIn

Vitec Logotyp White background